Passend Onderwijs

Cursussen die aansluiten op het project Passend Onderwijs

Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  PABO (Lerarenopleiding Basisonderwijs)
De meester is vrolijk, maakt grapjes en kan prachtig verhalen vertellen. De juf weet alles, kan alles en bedenkt leuke knutselopdrachten. Dat is het beeld dat kinderen van hun leraar hebben. Ze vinden de juf of meester héél belangrijk. En terecht, want u bent degene die ze een stevige basis voor de toekomst geeft. U kunt bij de NHL een twee- of driejarig traject volgen tot leraar basisonderwijs.
> NHL Hogeschool
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Leraar Franse taal- en Letterkunde
Tijdens deze studie word je opgeleid tot eerstegraads leraar Frans. Je mag dan lesgeven in de bovenbouw van havo/vwo.
> Hogeschool van Amsterdam 1
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Pedagogiek
Met de Master Pedagogiek bereid je je gedegen voor om inhoud te geven aan je ambitie om een positie als projectleider, coördinator of coach te verwerven. Je kunt kiezen uit twee specialisaties: Leren en Innoveren en Onderwijs en Zorgarrangementen.
> Hogeschool van Amsterdam 1
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Professioneel Meesterschap PO-VO-MBO-HBO
Tweejarige master voor docenten die hun professionaliteit willen verdiepen en verbreden. Docenten balanceren voortdurend tussen de concrete behoeften van leerlingen, de context van de school, de verwachtingen vanuit de maatschappij en de wetenschappelijke inzichten rond leren. De Master Professioneel Meesterschap biedt docenten een verdieping op elk van die terreinen. Binnen de opleiding werken de deelnemers samen met collega’s uit andere scholen in professionele leergroepen. Zij worden gevoed door inzichten uit de onderwijswetenschap, doorkijkjes naar de praktijk in andere landen, modellen vanuit organisatie- en innovatiekunde en technieken voor praktijkonderzoek. Inzichten en producten vanuit de opleiding zijn direct bruikbaar voor de eigen schoolpraktijk. De opleiding leidt op tot Master in Education. Er zijn uitstroomvarianten voor leraren in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) en voor hen die zich willen diepen op het gebied van begeleidingskunde.
> Centrum voor Nascholing (CNA)
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Masteropleiding Onderwijskunde
In de masteropleiding Onderwijskunde kijkt u naar onderwijs vanuit een onderzoeks- en ontwerpperspectief. In de opleiding maakt u kennis met de meest recente ontwikkelingen op dit gebied en leert u hoe u deze in een onderzoek of ontwerp gebruikt. U bouwt minimaal twee grotere projecten en in uw afstudeeropdracht uw competentie op deze terreinen op. Met deze opleiding bent u competent genoeg om onderwijsvragen te analyseren en oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. De opleiding formuleert opdrachten binnen de verschillende cursussen die toegepast kunnen worden in de praktijk van het onderwijs. Opdrachten dus waar idealiter niet alleen de student iets aan heeft maar ook zijn of haar werkomgeving, de school of opleiding. Meer informatie over de Open Universiteit: http://www.ou.nl/web/over-ons/wat-is-de-open-universiteit
> Open Universiteit
Maak favoriet Opleiding tot NLP Onderwijs Practitioner (za- en wo-traject)
Deze Opleiding tot NLP Onderwijs Practitioner wordt nu voor het 24e jaar gegeven en is echt op het onderwijs gericht. Naast de gewone NLP Practitioners vaardigheden maakt u zich een schat aan onderwijstoepassingen eigen, samen met medecursisten die ook in het onderwijs werkzaam zijn. NLP maakt inzichtelijk hoe leerlingen leren en hoe ze hun subjectieve ervaring en gedrag creëren; hoe u uw communicatie en gedrag daar op kunt afstemmen, dit positief kunt sturen en dit desgewenst kunt veranderen. Daarbij zijn de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar de werking van de menselijke hersenen in de opleiding geïntegreerd. De NLP Onderwijs Opleidingen van K&P omvatten en overstijgen de inhoud van een coachingsopleiding. Op woensdag 3 juni 2015 kunt u een gratis introductieworkshop volgen. De workshop is zo ingericht dat u naar huis gaat met direct toepasbare kennis, inzichten en vaardigheden. U kunt zich inschrijven via onze website.
> K&P Opleidingen
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Lerarenopleiding Basisonderwijs
Wilt u lesgeven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar? Wordt u hun innovatieve en inspirerende leerkracht die enthousiast, nieuwsgierig, sociaal en creatief is? Volg dan bij ons de Lerarenopleiding Basisonderwijs via afstandsleren. U bent straks de professional die kinderen ziet zoals ze zijn en u stimuleert hun ontwikkeling. Daarnaast heeft u frisse ideeën, u werkt graag samen en u bent ondernemend.
> Christelijke Hogeschool Windesheim
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (Master SEN)
Wilt u zich verder ontwikkelen als professional in het passend onderwijs? Wilt u aan de slag met speciale onderwijsbehoeften? Kies dan voor de master Special Educational Needs. Wij bieden leerroutes waarin het handelen in de klas centraal staat, en leerroutes waarbij het vooral gaat om begeleiden van leerlingen en collega's als: remedial teachers, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, dyslexiespecialisten, reken- en wiskundespecialisten, specialisten zeer moeilijk lerende/opvoedbare leerlingen, autismespecialisten en coaches.
> Christelijke Hogeschool Windesheim
Maak favoriet Post-hbo-opleiding Taalcoördinator in het basisonderwijs
De opleiding heeft als doel leerkrachten uit de basisschool te scholen voor de taak van Coördinator Taal in de eigen school. Door een van de teamleden deze taak te laten vervullen, wordt de kwaliteit van het taalonderwijs op de school verbeterd. Inhoudelijke speerpunten: Taalbeleid, Taalinhoud en Betrokkenheid.
> NHL-ECNO
Maak favoriet Basiscursus Taalcoördinator po
Wanneer een school opbrengstgericht wil werken en de leerprestaties van leerlingen op de basisvaardigheden wil verbeteren, is het aanstellen van een Taalcoördinator van wezenlijk belang. De verantwoording voor taalbeleid, methodenkeuze, invoering en afstemming komt steeds meer bij de school te liggen. Het is essentieel dat iemand binnen de school kennis en vaardigheden ontwikkelt, nodig voor een verantwoord taalbeleid en de implementatie van dat beleid.
> CED-Groep
Maak favoriet Basiscursus Taalcoördinator vo, mbo
Indien een school de leerprestaties van leerlingen op de basisvaardigheden taal/lezen wil verbeteren, is het aanstellen van een Taalcoördinator van wezenlijk belang. Het opstellen van een taalbeleidsplan, het verbeteren van de didactische vaardigheden t.a.v. taalgericht vakonderwijs van alle docenten, het afnemen van taaltoetsen en het kiezen van (extra) methodes behoren tot de verantwoordelijkheden van een Taalcoördinator. Ook fungeert de Taalcoördinator vaak als taalcoach in de school. Het is essentieel dat iemand binnen de school de kennis en vaardigheden ontwikkelt, nodig voor een verantwoord taalbeleid en de implementatie van dat beleid.
> CED-Groep
Maak favoriet Basiscursus Interne begeleiding po
In deze basiscursus Interne begeleiding van acht hele dagen, leert u planmatig denken en handelen binnen de diverse vakgebieden. U leert hoe u gesprekken voert met collega's, hoe u een groeps- en leerlingbespreking leidt en hoe u kunt omgaan met weerstanden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan het maken van een meer¬jarig ontwikkelingsplan met betrekking tot de zorgstructuur op school en het maken van een individueel plan en een groeps¬plan. Naast theoretische inleidingen zijn er praktijkopdrachten in de vorm van rollenspellen en andere oefensituaties. Er wordt rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de school. De eindopdracht bestaat uit een ontwikkelingsplan voor uw eigen school en een groepsplan. Deze worden door de cursusleiding beoordeeld.
> CED-Groep
Maak favoriet De Rekenspecialist
De deelnemers leren niet alleen hun eigen rekenonderwijs te verbeteren, zij krijgen ook zicht op wat er voor nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren. De cursus wordt afgerond met het schrijven van een rekenbeleidsplan. De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld: • Wat is motiverend en effectief reken-wiskundeonderwijs op school-, groeps- en individueel niveau? •Voorbereidend rekenen; • Bekende knelpunten als automatisering van het rekenen tot 20 en de tafels van vermenigvuldiging, het oplossen van contextopgaven (redactiesommen); • Leerlijnen breuken, procenten, verhoudingen, decimale getallen; • Dyscalculie; • Het stellen van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven; • Planmatig werken aan betere resultaten binnen de hele school; • Relevante inspectierapporten; •oachings- en gesprekstechnieken. .
> CED-Groep
Maak favoriet Nationale Opleiding MediaCoach
De Nationale Opleiding MediaCoach duurt 3 maanden, bestaat uit 10 sessies van 3,5 uur en vindt plaats op een centrale locatie in Nederland, meestal in Utrecht. Elk kwartaal start een nieuwe opleiding op woensdagmiddag. Tevens wordt de opleiding regelmatig op locatie georganiseerd op uitnodiging van verschillende organisaties. Het programma wordt daarbij op aanvraag aangepast aan specifieke doelgroepen. Kosten voor deelname aan de reguliere opleiding zijn vastgesteld op 1.695 euro per persoon (BTW vrij), inclusief studiematerialen, examen en certificaat, maar exclusief de boeken op de verplichte literatuurlijst. Deze literatuurlijst komt op ongeveer 65,00 euro. Jaarlijks terugkomprogramma Op verzoek van de Europese Commissie en op basis van de snelle mediaontwikkelingen is er gezorgd voor continu bijscholing van gecertificeerde Nationaal MediaCoaches. Nationaal MediaCoaches nemen dan ook deel aan een jaarlijks terugkomprogramma, dat recht geeft op jaarlijkse verlenging van het certificaat. Het terugkomprogramma bestaat uit een landelijk Nationaal MediaCoach Congres in het voorjaar (altijd de laatste woensdag van maart), als alternatief voor MediaCoaches die niet bij het congres aanwezig kunnen zijn een 2-tal terugkomdagen in het voorjaar. In het najaar worden er regionale terugkomdagen georganiseerd welke in de maanden oktober en november plaatsvinden. Certificaat Nationaal MediaCoach Het programma wordt afgesloten met een examen dat wanneer het succesvol wordt afgerond, recht geeft op het officiële Nationaal MediaCoach Certificaat. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktijkdeel. Studiebelasting Studenten aan de Nationale Opleiding MediaCoach besteden gemiddeld tussen de 5 en 7 uur per week aan lezen, studeren en het maken van thuisopdrachten. Tijdens de opleiding wordt door de studenten thuis gewerkt aan het opstellen van een professioneel ‘beleidsplan mediawijsheid’, waarmee zij na de opleiding direct aan de slag kunnen in de praktijk.
> Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Maak favoriet Beelddenken in de praktijk EXPERT
Een opleiding met licentie, gericht op theorie, praktijk, signaleren en onderzoeken van het beelddenken m.b.v. het Wereldspel en de visuele leertechnieken uit de LEREN LEREN Methode. Na afronding kunt u als bevoegd onderzoeker en begeleider een Individueel Onderwijskundig Onderzoek afnemen gericht op het beelddenken (visuele leersysteem). Tevens bent u bekend met enkele technieken uit de LEREN LEREN Methode en heeft u inzicht in gerichte, praktische begeleiding van beelddenkers.
> Instituut Kind in Beeld
Maak favoriet Beelddenken in de praktijk SIGNALEREN
Een eendaagse studiedag, met licentie, gericht op theorie, praktijk en signaleren van het beelddenken m.b.v. het Wereldspel. Geschikt voor begeleiders die zelf al diagnostiek doen, zoals IB, RT, orthopedagoog, psycholoog etc.
> Instituut Kind in Beeld
Maak favoriet Professionalisering montessorionderwijs
Centrum Theo Thijssen is gericht op loopbaanondersteuning, schoolontwikkeling en interimmanagement in het primair onderwijs. Op onze website (www.ctt.hu.nl) vindt u ons aanbod in post-hbo opleidingen voor regulier en vernieuwend onderwijs, ondersteuning voor individuele leraren, nascholingsactiviteiten gericht op schoolteams of onderdelen daarvan en ondersteuning van de directie.
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Professionalisering jenaplanonderwijs
Centrum Theo Thijssen is gericht op loopbaanondersteuning, schoolontwikkeling en interimmanagement in het primair onderwijs. Op onze website (www.ctt.hu.nl) vindt u ons aanbod in post-hbo opleidingen voor regulier en vernieuwend onderwijs, ondersteuning voor individuele leraren, nascholingsactiviteiten gericht op schoolteams of onderdelen daarvan en ondersteuning van de directie.
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Hoogbegaafdheid en differentiatie
Centrum Theo Thijssen is gericht op loopbaanondersteuning, schoolontwikkeling en interimmanagement in het primair onderwijs. Op onze website (www.ctt.hu.nl) vindt u ons aanbod in post-hbo opleidingen voor regulier en vernieuwend onderwijs, ondersteuning voor individuele leraren, nascholingsactiviteiten gericht op schoolteams of onderdelen daarvan en ondersteuning van de directie.
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, voltijd, Seminarium voor Orthopedagogiek
Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt de mogelijkheid om de master Special Educational Needs binnen een jaar te behalen. Vooral voor bevoegde leraren die de pabo net hebben afgerond en zich verder willen specialiseren in het onderwijs aan leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, biedt deze opleiding talloze mogelijkheden om zich verder te bekwamen. U bent toelaatbaar tot deze opleiding als u in het bezit bent van een hbo- of bachelordiploma. U investeert minimaal vier dagen per week in uw studie. U voert uw praktijkopdrachten uit in uw eigen onderwijspraktijk c.q. stage. Daarnaast bezoekt u bijeenkomsten, werkt u aan uw onderzoek of aan uw opdrachten. Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat u beschikt over een stageplaats in het onderwijs. Ook voor leraren die parttime weken is deze opleiding een optie. Het voltijdprogramma werkt toe naar de eindkwalificaties, die betrekking hebben op drie gebieden: werken met en voor leerlingen (het primaire proces), werken in en voor de organisatie (het functioneren in een schoolteam en schoolorganisatie), professioneel handelen en beroepsontwikkeling (eigen professionele ontwikkeling). ). Het programma van de voltijdopleiding bestaat uit: • Educational needs • Communicatie • Gedrag: gedragsontwikkeling: mogelijkheden en belemmeringen; probleemgedrag: preventie en interventie; passend handelen bij complex gedrag • Leren: leren en professioneel handelen; geletterdheid en gecijferdheid • Praktijkgericht Onderzoek • Kritische reflectie Meer informatie vindt u op www.seminarium.hu.nl. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master SEN: Auditief Gehandicapten, Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies
Leerlingen met een auditieve beperking ontvangen onderwijs in cluster 2 scholen, in speciale basisscholen en in reguliere scholen en vragen om goed opgeleide professionals. Als enig opleidingsinstituut in Nederland verzorgt het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies de geaccrediteerde Master Auditief Gehandicapten. Gedurende de masteropleiding verwerft u inzicht in en kennis over actuele ontwikkelingen met betrekking tot onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. U leert kleinschalig, praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een collegereeks van hoogleraren en lectoren uit het vakgebied maakt deel uit van de opleiding. Deze masteropleiding is bedoeld voor professionals binnen uw onderwijsinstelling verbonden aan een REC cluster 2. Daarnaast kunnen leraren, intern begeleiders, remedial teachers en andere professionals vanuit reguliere of sbo-scholen zich inschrijven wanneer zij zich in de begeleiding van leerlingen met auditieve beperkingen willen verdiepen. Ook voor logopedisten werkzaam in onderwijs, audiologische centra, CI teams en/of vrijgevestigde praktijk kan deze masteropleiding een verbreding en verdieping bieden van kennis.
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master SEN: Communicatief Gehandicapten, Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies
De begeleiding van kinderen met ernstige spraak- en taalstoornissen vraagt om goed opgeleide professionals die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen. Als enig opleidingsinstituut in Nederland verzorgt het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies de geaccrediteerde Master Communicatief Gehandicapten. Gedurende de masteropleiding verwerft u inzicht in en kennis over taal en interactie, spraak- en taalpathologie en van best practices in de begeleiding van deze leerlingen. U leert kleinschalig, praktijkgericht onderzoek uit te voeren. Een collegereeks van hoogleraren en lectoren uit het vakgebied maakt deel uit van de opleiding. Deze master is bedoeld voor alle professionals binnen uw onderwijsinstelling verbonden aan een REC cluster 2. Daarnaast kunnen leraren, intern begeleiders, remedial teachers en andere professionals vanuit reguliere of sbo-scholen zich inschrijven wanneer zij zich in de begeleiding van leerlingen met communicatieve belemmeringen, spraak- en/of taalstoornissen willen verdiepen. Ook voor logopedisten werkzaam in onderwijs, audiologische centra, peutercommunicatiegroepen en/of een vrijgevestigde praktijk kan de masteropleiding Communicatief Gehandicapten een verbreding en verdieping bieden van kennis.
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  KIK training voor leerkrachten en begeleiders
De 3-daagse KIK opleiding (PO + SBO) is gericht op praktische vaardigheden om te kunnen werken met oefen- en spelmethodes om positieve energie tot bloei te laten komen bij jouw leerlingen. In de training werk je eerst zelf met gerichte ontwikkelingsthema’s en vervolgens leer je de oefen- of spelmethode voor in de klas, die daaraan direct gekoppeld is. Het unieke van KIK is dat jij als onderwijsgevende of begeleider niet alleen aan je eigen ontwikkeling werkt, maar dat je ook de middelen krijgt om je leerlingen te helpen bij het ontwikkelen van positief gedrag en zelfbewustzijn. Aan de hand van oefeningen, simulaties en spelen in de klas leer je jouw leerlingen hoe ze zelf invloed kunnen hebben op hoe ze zich voelen. Kinderen ervaren daarbij ook hoe ze op hun beurt anderen kunnen helpen. De leerlingen vinden het leuk en weten zich gehoord, terwijl ze tegelijkertijd zelfverzekerder worden.
> Plata Opleidingen
Maak favoriet Masterclass Projectmanagement in het Onderwijs (MPMO)
Succesvol leidinggeven aan projecten. Een 7 1/2-daagse masterclass over de organisatiekant (PRINCE2), menskant (Projectmatig Creëren) en onderwijskant (Projectmanagement op School) van middelgrote projecten op strategisch-tactisch niveau (in en om school, afdeling, faculteit, academie, kenniscentrum of instituut), met "Blended en Action Learning": klassikaal én e-Learning onderwijs, met je eigen project als voorbeeld voor de verbinding van theorie en praktijk én voor intervisie. Voor teamleiders, docent-projectleiders, (locatie)directeuren, staf- en beleidsmedewerkers en andere professionals in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC. Je behaalt het diploma MPMO, het officiële PRINCE2 Foundation certificaat en als Certified Projectmanagement Professional in Education mag je na afloop de titel CPPE achter je naam voeren. Deze landelijke opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Cursus Projectmanagement voor Opdrachtgevers in het Onderwijs (CPOO)
De vijf principes van goed opdrachtgeverschap. Een 1-daagse cursus voor stuurgroepleden, bestuurders, directeuren, managers en leidinggevenden die kennis willen maken met "Best Practices" (PRINCE2, Projectmatig Creëren, Programma- en Projectmanagement op School) voor een succesvolle aansturing van projecten in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC. Het programma kan ook in-company worden verzorgd, bijvoorbeeld als maatwerk onderdeel van een interne Management Conferentie.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Cursus Projectmanagement in het Onderwijs (CPMO)
Succesvol aan de slag met je eigen project. Een 2-daagse (introductie)cursus voor iedereen die projectmatig(er) wil werken in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC. Je verwerft basiskennis op HBO+ niveau om vanuit je eigen rol op succesvolle wijze te kunnen bijdragen aan de organisatiekant (PRINCE2), menskant (Projectmatig Creëren) en onderwijskant (Projectmanagement op School) van projecten (in de klas, rondom de school of bij het schoolbestuur). Deze landelijke opleiding heeft een startgarantie en wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO). Je kunt 4 x per jaar beginnen, aansluitend bij de start van je eigen project!
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Gedrag, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijzen. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kinderen en Vo/mbo. De specialisatie Gedrag leidt u op tot gespecialiseerd leraar in de begeleiding van leerlingen met probleemgedrag in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Als leraar staat u voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook leerlingen die lastig, dwars, teruggetrokken of agressief gedrag vertonen. Ondertussen worden ouders en samenleving steeds kritischer op wat er binnen de school gebeurt. De opleiding tot specialist Gedrag biedt u de perspectieven om deze uitdaging aan te gaan. Binnen de opleiding is ruimschoots aandacht voor onderwerpen die de soms moeizame interactie tussen leraar en leerling of leerling en klas verduidelijken. De nadruk ligt in eerste instantie op goed, handelingsgericht onderwijs en de preventie van probleemgedrag. Later wordt de aandacht verlegd naar moeilijk verstaanbare gedragingen en de rol van de gedragsspecialist in de schoolorganisatie. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Leren, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijzen. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. De specialisatie Leren leidt u op tot specialist in de verzorging van passend onderwijs aan leerlingen in elk leergebied en elke fase in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en speciaal onderwijs. Leraren hebben de taak passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Maar wat te doen als een leerling niet aan het werk gaat, ongemotiveerd lijkt of het huiswerk niet maakt of leert? Wat te doen als een leerling teksten niet vlot leest of begrijpt, grote moeite heeft met rekenkundige bewerkingen, de uitspraak van het Engels, voortdurend dezelfde spelfouten maakt of dyslectisch is? Voor elk leergebied en elke fase van het leren zijn specialistische kennis en vaardigheden noodzakelijk om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te begeleiden. In de opleiding tot specialist Leren legt u vanuit een orthodidactisch kader het accent op de relatie tussen theorie en praktijk. U maakt kennis met de nieuwste theorieën en ontwikkelingen en u wordt uitgedaagd deze in de praktijk toe te passen. De nadruk ligt in eerste instantie op preventief denken en handelen. Later wordt specifiek ingezoomd op zorgniveau 3 en de rol van de specialist Leren in de schoolorganisatie. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Begeleiden, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijs. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. Begeleiders, zowel interne als externe begeleiders en zorgcoördinatoren (stagebegeleiders, schoolloopbaanbegeleiders), spelen een belangrijke rol in het ondersteuningssysteem van scholen. Het omgaan met verschillen en het aansluiten bij een breed scala aan ontwikkelingsvragen zijn stevige uitdagingen in het onderwijs. Om de ondersteuning van leraren bij het realiseren van passend onderwijs te optimaliseren, te coördineren en af te stemmen, zijn uitstekende en visionaire begeleiders nodig. De specialisatie Begeleiden is bij uitstek geschikt voor de begeleider die gereed wil zijn voor de begeleidingsuitdagingen van morgen. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet TA voor Docenten | Effectief zijn met Transactionele Analyse in de klas
Deze opleiding is bedoeld voor alle professionals uit de onderwijssector, die met onderwijsgroepen werken en grondig geschoold willen worden in het gebruiken van de Transactionele Analyse in de klas. De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. Het is een model dat diepgang van jezelf als docent en van de complexiteit van het gedrag van individuele leerlingen en van de klas als geheel analyseert en hanteerbaar maakt. In de opleiding Transactionele Analyse ( TA ) voor Docenten onderzoeken we de communicatie binnen de klas én de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. De opleiding leert je de onderlinge communicatiepatronen inzichtelijk te maken met behulp van de analyse van Transacties en zogenaamde Psychologische Spelen. Dit is van grote waarde als je in en met groepen werkt. En overal hebben leraren te maken met de 'onderstroom' van zo'n groep. Die onderstroom is er in alle groepen, van alle leeftijden. Om met al deze inzichten praktisch aan de slag te kunnen in de klas, biedt de opleiding een grote verscheidenheid aan praktijkgerichte methoden en technieken uit de TA. De opleiding wordt gegeven in 4 blokken van 2 dagen op vrijdagen en zaterdagen.
> Plata Opleidingen
Maak favoriet Opleiding Daltoncertificaat
Werken op een daltonschool vraagt extra vaardigheden van leerkrachten. Deze zijn uitgewerkt in competenties. In de cursusbijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten maken de deelnemers zich deze competenties eigen. Zie voor een gedetailleerde omschrijving de brochure. www.wenkedaltonkpz.nl
> Katholieke Pabo Zwolle
Maak favoriet Leergang Programmamanagement in het Onderwijs (LPGO)
Succesvolle regievoering zonder macht. Een 4 1/2 -daagse leergang over de organisatiekant (MSP), menskant (Regievoering zonder Macht) en onderwijskant (Programma- en Projectmanagement in het Onderwijs) van kleinschalige programma's binnen onderwijsinstellingen, op basis van "Action Learning": je eigen programma en projectenportfolio als voorbeeld voor de verbinding van theorie en praktijk én voor intervisie. Voor staf- en beleidsmedewerkers, diensthoofden, afdelingsdirecteuren en andere professionals in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC, die als programmacoördinator, programmamanager of projectleider betrokken (gaan) worden bij (deel)programma's op het gebied van onderwijs, bestuur of bedrijfsvoering. Je behaalt het diploma LPGO, het officiële MSP Foundation certificaat en als Certified Projectmanagement Associate in Education (specialisatie programmamanagement) mag je na afloop de titel CPAE achter je naam voeren. Deze landelijke opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet iCoach - ICT van doel naar middel
De training is bedoeld voor mensen die verantwoordelijk zijn voor onderwijsinhoudelijke vernieuwing binnen scholen in het primair onderwijs zoals ICT-coördinatoren, (midden)managers of geïnteresseerde leerkrachten die collega’s willen ondersteunen bij het gebruik van ICT in de klas. Voor de collega’s op school moeten de volgende zaken zichtbaar worden gemaakt: wat ict toevoegt aan de onderwijspraktijk; hoe je gemak, genot en gewin ervaart met behulp van ict; dat ict mogelijkheden biedt om bestaande wensen te realiseren; dat ict oplossingen biedt voor problemen in verschillende situaties. Tijdens de training werken de deelnemers aan een eigen onderwijsinhoudelijk concept rondom de inzet van ict. Het schrijven van een ict-plan en het zelf ontwerpen en uitvoeren van ict-geïntegreerde lessen. Daarnaast worden meer algemene competenties van een i-Coach onder de loep genomen zoals didactische vaardigheden, communicatieve eigenschappen en coachingsvaardigheden.
> CED-Groep
Maak favoriet Time management - jan 2014
Tijd. Hoe minder tijd er is, hoe meer tijd je verspilt aan het opzoeken van stukken en ander regelwerk. Doorbreek de vicieuze cirkel en zorg ervoor dat je het werk niet ‘mee naar huis neemt’. Een burnout ligt op de loer. Laat het zo ver niet komen. Tijdens deze praktijkgerichte eendaagse training leer je alle facetten van timemanagement. Het doel: efficiënter werken dankzij meer gemoedsrust.
> AOb scholing
Maak favoriet Omgaan met gedragsproblemen dec 2013
Functioneringsgesprekken zijn een kans: je kunt bespreken wat niet lekker loopt op je werk en aangeven hoe jij je verder wilt ontwikkelen. Zo’n gesprek verloopt het best als je stevig in je schoenen staat na een goede voorbereiding. Deze cursus leert je wat je bijvoorbeeld kunt zeggen over je sterke kanten en mogelijke verbeterpunten en je oefent in het reageren op eventuele kritiek van je leidinggevende.
> AOb scholing
Maak favoriet Cursus PRINCE2 Foundation in het Onderwijs (CPFO)
Hét fundament voor succesvolle projecten. Een 2 1/2-daagse cursus over PRINCE2, de meest gebruikte projectmagementmethode voor zowel grote als kleine projecten. Ook in het onderwijs wordt PRINCE2 steeds vaker gebruikt. De cursus is bestemd voor (a.s.) projectleiders en projectmedewerkers van projecten op het gebied van onderwijs, bestuur en bedrijfsvoering in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC. Je leert projecten gecontroleerd opstarten, uitvoeren en afsluiten. Hierbij staan de "organisatiekant" en "onderwijskant" van projecten in de educatieve sector centraal. Het accent ligt op de "hard skills" van projectmanagement in onderwijs context. De opleiding is gebaseerd op Blended en Action Learning: klassikaal én e-Learning onderwijs gericht op je eigen project als voorbeeld én voor intervisie. Je krijgt de gelegenheid het officiële PRINCE2 Foundation certificaat van APMG-Benelux te behalen. Deze opleiding heeft een startgarantie en wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Cursus Projectmatig Creëren in het Onderwijs (CPCO)
De zachte kant van projecten, voor harde resultaten. Een 5-daagse cursus over Projectmatig Creëren, dé standaard in Nederland als het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag voor leiderschap en effectieve samenwerking in organisatie- en veranderprojecten. De cursus is bestemd voor projectleiders en projectmanagers die betrokken (gaan) worden bij middelgrote projecten op het gebied van onderwijs, bestuur en bedrijfsvoering in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC. Je leert projecten gecontroleerd opstarten, uitvoeren en afsluiten. Er is hierbij extra aandacht voor de "menskant" en "onderwijskant" naast de "organisatiekant" van projecten. Het accent ligt op de "soft skills": project- en verandermanagement, teamsamenstelling en -ontwikkeling, cultuuranalyses en -interventies, conflicthantering en communicatiestijlen. Er is ook aandacht voor de "hard skills": planning, fasering, budgettering, risicomanagement en kwaliteitszorg. De opleiding is gebaseerd op Blended en Action Learning: klassikaal én e-Learning onderwijs gericht op je eigen project als voorbeeld én voor intervisie. Je ontwikkelt tijdens de cursus een tip-top projectplan voor je eigen situatie en een actieplan met persoonlijke en organisatiedoelstellingen voor succesvol projectmanagement in de context van jouw school. Na afloop van de opleiding mag je als Certified Projectmanagement Associate in Education de titel CPAE achter je naam voeren. Deze opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdan (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Opleiding rekenspecialist passend bij protocol ERWD
Deze opleiding is voor leerkrachten en intern begeleiders die zich willen specialiseren binnen het vakgebied rekenen. Na deze opleiding bent u rekenspecialist en beheerst u alle vaardigheden op spoor 3 van het protocol ERWD. Binnenkort verschijnt het protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD). Een protocol dat in eerste instantie gericht is op het geven van goed rekenonderwijs voordat er wellicht sprake kan zijn van dyscalculie. Dit vraagt veel van u als leerkracht. Tijdens deze opleiding komen alle facetten van goed rekenonderwijs aan bod. De leerkrachtvaardigheden staan centraal, maar er is daarnaast aandacht voor het rekenonderwijs op schoolniveau zodat u na deze opleiding als rekenspecialist of coordinator ook collega’s verder kunt helpen. Daarbij kan de school voldoen aan de criteria die nodig zijn om bij leerlingen dyscalculie vast te stellen. Onderdeel van de opleiding is een persoonlijke observatie van rekeninstructies. De opleiding wordt afgesloten met het maken van een analyse van het rekenonderwijs op uw school en het opstellen van een rekenverbeterplan.
> OCGH Advies
Maak favoriet Beelddenken in de praktijk DIDACTIEK
Een praktische doe-dag rondom de LEREN LEREN Methode, waarin u leert om de reguliere lesstof (tafels, letters, grammatica, tekstbegrip, leren, lezen, automatiseren etc.) visueel aan te bieden. Tevens leert u wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken aan. U krijgt een andere kijk op lesgeven en bereikt zo optimaal de taalzwakke, maar ook de begaafde leerlingen. Een zinvolle dag die u direct kunt inzetten in uw klas/groep.
> Instituut Kind in Beeld
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, deeltijd, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijs. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. Als basis voor alle specialisaties kunt u voor uw planning het volgende programma verwachten: • Het Praktijkgericht Onderzoek dat als een rode draad door het gehele programma loopt en waarvan het onderwerp past bij de door u gekozen specialisatie. • Acht inhoudelijke modules, waarbij de modules Educational needs en Communicatie de basis vormen voor alle specialisaties en voor alle studenten verplicht zijn. • De kritische reflectie. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Dovenstudies / Leraar Nederlandse Gebarentaal
U werkt of leeft in de wereld van dove en slechthorende mensen. U werkt mee aan hun emancipatie en maatschappelijke participatie, om iedereen gelijke kansen te bieden en de samenleving toegankelijker te maken. Daar is een brede kijk op de samenleving voor nodig, en inzet. Inzet van mensen die meer in huis hebben: meer kennis, meer vaardigheden, meer visie. Om u daarvoor op hoog niveau te scholen, kunt u terecht bij het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies, met de masteropleiding Dovenstudies/ Leraar Nederlandse Gebarentaal.
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Projectmanagement op School (PMOS)
Projectmanagement opleidingen op maat. Op basis van materiaal van onze open-rooster cursussen en actuele casuïstiek van uw eigen school ontwikkelen wij gezamenlijk met u een in-company training op maat. Die kan worden verzorgd bij u op school of op een andere door u gewenste locatie. De opleiding kan zich richten op verschillende doelgroepen zoals leidinggevenden, stafmedewerkers, onderwijs- en projectteams. Ook coaching van projectleiders, opdrachtgevers en programmamanagers behoort tot de mogelijkheden.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Basiscursus Zorgcoach vo
Deze cursus is voor ervaren docenten in het voortgezet onderwijs, die zich willen specialiseren in omgaan met verschillende onderwijsbehoeften en het coachen van hun collega’s in hun lespraktijk. In deze basiscursus van 10 dagen leert u hoe u collega’s uit uw team kunt ondersteunen bij het omgaan met verschillende onderwijsbehoeften in de klas. U vergaart kennis en vaardigheden om als vraagbaak en coach te functioneren binnen uw team en daarmee passend onderwijs handen en voeten te geven in de praktijk.
> CED-Groep
Maak favoriet Basiscursus Leesspecialist
Tijdens deze intensieve en dynamische cursus ligt het accent op technisch lezen. U krijgt zicht op wat er nodig is om in de hele school het leesonderwijs te verbeteren. U ontwikkelt enerzijds uw kennis en vaardigheden, gericht op het voorbereidend, aanvankelijk en gevorderd lezen; anderzijds koppelt u deze fases in het leesleerproces aan de specifieke behoeften van de zwakke, normale en talentvolle lezer. De cursus wordt afgerond met het schrijven en presenteren van een leesverbeterplan. Colleges, praktijkoefeningen, demonstraties en coachingsgesprekken naar aanleiding van eigen video-opnames wisselen elkaar bij deze cursus af. De cursus kan zo u wilt uitgebreid worden met verdiepingsmodules. Er zijn modules beschikbaar gericht op leesbevordering, begrijpend lezen, de begeleiding van de 10% zwakste lezers, specifieke leesmethodieken en spelling.
> CED-Groep
Maak favoriet Basiscursus Gedragsspecialist
De Gedragsspecialist is iemand die getraind om gedragsproblemen bij kinderen te vertalen in onderwijsbehoeften. De gedragsspecialist heeft kennis van oorzaken van gedragsproblemen, de gedragsleer en de motivatietheorie. Hij of zij kan na observatie in de klas collega’s adviseren en begeleiden bij een individuele en groepsgerichte aanpak. Aan bod komen: • Toegepaste gedragsleer en motivatieleer; • Observeren: kijken naar gedrag van leerlingen; • Gesprektechnieken: gesprekken met leerlingen; • Psychopathologie en Wijzer Onderwijs; • Werken vanuit onderwijsbehoeften: wat heeft deze leerling nodig in de klas? • Het Onderwijscontinuüm en het Passend lesmodel; • Pedagogisch handelen en de PH-meter; • Handelingsgericht werken en het werken met groepsplannen; • Coachen en begeleiden collega’s; • Werken met (eigen) casussen vanuit de praktijk; • Omgaan met blokkades; • Intervisie; • Zelf een plan opstellen voor de school / groep en uitvoeren.
> CED-Groep
Maak favoriet Basiscursus Gespecialiseerd ambulant leesbegeleider
In de tien jaar dat de Leeskliniek kinderen met ernstige leesstoornissen behandelt, is veel expertise opgebouwd over welke behandelplannen wel en niet werken bij kinderen met leesproblemen. Tijdens de basiscursus, die behalve uit gezamenlijke intervisiemomenten voornamelijk uit individuele trajecten volgens het leerling-gezel principe bestaat, wordt deze kennis op een praktische wijze overgedragen. U moet tijdens dit cursusjaar minimaal 2 dagen per week beschikbaar zijn om in de Leeskliniek opgeleid te worden tot Gespecialiseerd ambulant leesbegeleider, naast de cursusmopmenten. Doel van de cursus: Er blijft een onderscheid bestaan tussen leerlingen met zeer ernstige dyslexie, die de CED-Groep zelf blijft behandelen, en leerlingen met mildere vormen, die wel een individuele behandeling nodig hebben. Die laatste groep kan dan terecht bij de opgeleide leesbegeleider. Een Gespecialiseerd ambulant leesbegeleider behandelt leerlingen met ernstige leesproblemen, meestal in bovenschools georganiseerd verband (samenwerkingsverband of bestuur).
> CED-Groep
Maak favoriet Coördinator sociale competentie en burgerschap, po
De pedagogische opdracht van scholen is wettelijk vastgelegd: scholen moeten aandacht besteden aan burgerschapsvorming, de sociale competentie van leerlingen bevorderen en leerlingen kennis meegeven over maatschappelijke waarden. De cursus Coördinator sociale competentie en burgerschap werkt niet alleen aan kennisverbreding, maar besteedt ook aandacht aan het inoefenen van vaardigheden die een coördinator moet hebben. Aan de orde komen onder meer: • Werken vanuit het Onderwijscontinuüm • Sociale competentie en burgerschap: hoe geven we invulling aan dat wat in het Toezichtskader van de inspectie staat? • Kaliberdag • Methoden en methodieken • Leerlingvolgsystemen • Rol van coördinator binnen de school • Gespreks- en begeleidingstechnieken • Kennis van veranderingsprocessen • Vaardigheden in innovatie en implementatieprocessen • Zelf een plan opstellen voor de invoering of verbetering van sociale competentie en burgerschap op school. Naast interactieve studiedagen, met huiswerkopdrachten en rollenspellen krijgt u ook twee consulten en kunt u gebruik maken van het spreekuur van de cursusleider.
> CED-Groep
Maak favoriet Herzie Dyslexie
De cursus Herzie Dyslexie is een cursus die, praktijk-nabij, de hulpverlening aan uw leerling met hardnekkig leesproblemen aanpakt volgens de principes van de Leeskliniek. De Leeskliniek heeft ervaring met het toepassen van gedragstherapeutische aspecten bij de behandeling van leesproblemen. Wij bieden u een training aan rond deze aanpak, in aanvulling op leestechnische informatie die u tijdens de cursus kunt verwachten. Het Protocol Leesproblemen speelt in de cursus een ondersteunende rol. De cursus is post-hbo en omvat 7 dagdelen (2 lesdagen en vervolgens 3 ochtenden).
> CED-Groep
Maak favoriet Aan de slag met RADslag RT
In deze training leert u werken met het programma RADslag. RADslag (RAD=Rotterdamse Aanpak Dyslexie) is een methodiek waarmee aan zeer zwakke lezers vanaf groep 4 , zeer intensieve extra begeleiding geboden kan worden. RADslag wordt als effectieve aanpak in de Protocollen leesproblemen en dyslexie aangeraden. Het programma is ontwikkeld door Chris Struiksma van de CED-Groep. Het brengt tien procent van de leerlingen met leesuitval terug tot drie à vier procent. In vier bijeenkomsten van de RADslagtraining komen de volgende onderwerpen aan bod: 1. screenen van de leerlingen; 2. leren werken met het computerprogramma Woordtraining; 3. leren werken met de Wacht-Hint-Prijsmethode; 4. leestheorie; 5. motivatie- en faalangsttheorie.
> CED-Groep
Maak favoriet Ernstige rekenproblemen en dyscalculie in de bovenbouw
Het landelijk protocol ernstige rekenproblemen en dyscalculie (ERWD) is leidraad voor het handelen in de praktijk van het rekenwiskunde onderwijs bij de begeleiding van leerlingen met rekenproblemen. Elke school heeft een aantal leerlingen met hardnekkige rekenproblemen. Dyscalculie is een blijvende belemmering, de oorzaak is niet op te heffen ondanks goede begeleiding. In het kader van Weer Samen Naar School en Passend onderwijs wordt verwacht dat ook deze leerlingen op de basisschool blijven. Hoe gaat u binnen uw school om met kinderen met dyscalculie? De problemen komen in alle leerjaren terug. Het hele team krijgt ermee te maken. Op schoolniveau zijn duidelijke afspraken nodig over de begeleiding van deze leerlingen. Welke mogelijkheden heeft een school om deze problemen goed in kaart te brengen en tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met dyscalculie? Deze cursus biedt praktische handreikingen voor het omgaan met deze leerlingen.
> CED-Groep
Maak favoriet HGW Handelingsgericht werken voor intern begeleiders
U wilt het Handelingsgericht werken (HGW) nauwkeuriger gaan gebruiken? In deze cursus leert u in vier dagdelen hoe u het Handelingsgericht werken kunt toepassen binnen de essentiële momenten van de leerlingzorg, nl tijdens de groepsbespreking en de individuele leerlingbespreking. Tijdens deze cursus oefent u met het benoemen van onderwijsbehoeften. Daarnaast leert u welke betekenis HGW heeft in de bovenschoolse leerlingzorg en hoe dat zich verhoudt met het onderwijsaanbod dat op de school gegeven wordt. U krijgt de gelegenheid om een analyse te maken van datgene wat er al op uw school is, als het gaat om HGW en ook: wat er nog nodig is. Er wordt verkend en aangegeven waar de link ligt met datagestuurd en opbrengstgericht werken. Deze cursus is vooral geschikt voor deelnemers die vrij nieuw en open staan ten opzichte van HGW. Maar het blijkt dat ook diegenen die al elementen toepassen, zoals de groepsbespreking en het groepsplan als basis voor de leerlingzorg, deze cursus waarderen als ‘slijpsteen” voor hun eigen praktijksituatie.
> CED-Groep
Maak favoriet Ontwikkelingsperspectieven, haal het beste uit iedere leerling
Ambulante en interne begeleiders van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, en speciaal onderwijs, hebben regelmatig te maken met (voor een deel) leerlingen met een eigen ontwikkelingsperspectief. In de cursus leert u ontwikkelingsperspectieven opstellen en er mee werken. We plaatsen het ontwikkelingsperspectief binnen het Handelingsgericht werken en de 1-zorgroute. Tijdens de cursus doorloopt u met de tien stappen de cuclus die nodig is om een goed ontwikkelingsperspectief op te stellen en te gebruiken. Lange termijn: 1. Stel het leerrendement vast per vakgebied; 2. Bepaal de uitstroombestemming; 3. Kies de leerlijn. Korte termijn: 4. Bepaal de planperiode; 5. Leid de doelen af uit de leerlijn; 6. Benoem de onderwijsbehoeften; 7. Stel de methodiek vast; 8. Bedenk de organisatie; 9. Voer het plan uit; Lange termijn: 10. Evalueer en monitor. Het ontwikkelingsperspectief is een manier om datagestuurd en opbrengstgericht passend onderwijs te geven, of u het nu voor een of enkele leerlingen of voor uw gehele schoolpopulatie vast moet stellen.
> CED-Groep
Maak favoriet Passend Onderwijs, Begeleidend gesprek met leerlingen en hun ouders
Elk jaar heeft u er wel een paar in de klas. Leerlingen waar u, ondanks al uw inspanningen, geen kant meer mee op kan. De leer- en gedragsproblematiek is dusdanig dat u eigenlijk vindt dat u er niet voor bent opgeleid en dat het wellicht ook beter is voor de leerling dat hij/zij naar een andere school gaat. Doelgroep Docenten die werkzaam zijn in het onderwijs (po, vo en mbo) en die in gesprek willen gaan met leerlingen en hun ouders.
> Interstudie NDO
Maak favoriet Passend Onderwijs: gedifferentieerd werken met leerlingen via Human Dynamics™
Het onderwijs vraagt om steeds meer differentiatie. Met behulp van Human Dynamics™, een ontwikkelingsgericht procesinstrument, leer je in deze opleiding omgaan met verschillen. Je krijgt, startend met je eigen zelfidentificatieproces van jouw eigen natuurlijke aanvliegroute, concrete tools in handen om binnen je dagelijkse lespraktijk toch je lesaanbod en je begeleiding op je leerlingen af te kunnen stemmen. Je leert doelgericht aan te sluiten op verschillende interne processen bij anderen op het gebied van motivatie, communicatie en leerbehoeften. Hiermee zorg je als leerkracht voor individueel ‘onderwijs dat past’.
> Interstudie NDO
Maak favoriet Topclass Strategisch Projectmanagement in het Onderwijs (TPMO)
Succesvol projectmatig innoveren en veranderen. Een 10 1/2-daagse topclass over de organisatiekant (PRINCE2, MSP), Menskant (Projectmatig Creëren, Regievoering zonder Macht) en onderwijskant (Projectmanagement op School) van grootschalige, instellingsbrede projecten op strategisch niveau (onderwijsbestuur en ketenpartners), met "Blended en Action Learning": klassikaal én e-Learning onderwijs, met je eigen project als voorbeeld voor de verbinding van theorie en praktijk én voor intervisie. Voor (senior) staf- en beleidsmedewerkers, diensthoofden, projectleiders en programmacoördinatoren in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC die als (senior) projectmanager, programmacoördinator of programmamanager betrokken (gaan) worden bij grote, complexe (interne en externe) projecten en programma's. Je behaalt het diploma TPMO, de officiële PRINCE2 Foundation én Practitioner certificaten en als Certified Project Manager in Education mag je na afloop de titel CPME achter je naam voeren. Deze landelijke opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Masterclass Programmamanagement in het Onderwijs (MPGO)
Succesvol leidinggeven aan verandering. Een 7 1/2-daagse masterclass over de organisatiekant (MSP, PRINCE2), menskant (Regievoering zonder Macht, Projectmatig Creëren) en onderwijskant (Programma- en Projectmanagement in het Onderwijs) van grote organisatiebrede programma's binnen onderwijsinstellingen, op basis van "Action Learning": je eigen programma en projectenportfolio als voorbeeld voor de verbinding van theorie en praktijk én voor intervisie. Voor staf- en beleidsmedewerkers, diensthoofden, afdelingsdirecteuren en andere professionals in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC, die als programmacoördinator, programmamanager of programmadirecteur betrokken (gaan) worden bij programma's op het gebied van onderwijs, bestuur of bedrijfsvoering. Je behaalt het diploma MPGO, het officiële MSP Foundation certificaat en als Certified Projectmanagement Professional in Education (specialisatie programmamanagement) mag je na afloop de titel CPPE achter je naam voeren. Deze landelijke opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Werken met Opstellingen in de Onderwijspraktijk
De 4-daagse opleiding Systemisch Werk in de Onderwijspraktijk geeft een krachtig instrument om te kunnen werken aan het oplossen van weerstand en onvermogen. Met de Systemische benadering kan op verschillende niveau’s binnen de school worden gewerkt. In de relatie tussen leerkrachten enerzijds en leerlingen en hun ouders anderzijds, bij de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en bij collegiale coaching. Ook op het niveau van bestuur en organisatie is het Systemische gedachtengoed uiterst functioneel. Door het organisatiescript en de eigen Systemische thema’s te leren kennen, creëert de leraar of begeleider een opening naar zijn eigen persoonlijk leiderschap, zodat hij minder snel zal worden ‘aangeraakt’ of in de weerstand schiet. Gecombineerd met het inzicht in de werking van familiessytemen kan de leraar of begeleider zo ook beter afstemmen op de leerling en deze effectiever begeleiden bij de invulling van zijn eigen individuele toekomst.
> Plata Opleidingen
Maak favoriet TRAINER LEREN LEREN Methode
De LEREN LEREN Methode is een bewezen studievaardigheidmethode voor jeugd in het PO, VO, MBO, HBO gericht op het visueel leren. Als bevoegd trainer sta je op de site vermeld en kun je zelfstandig deze trainingen aanbieden binnen de school of eigen praktijk. De opleiding richt zich op wetenschappelijk bewezen visuele leertechnieken die juist geschikt zijn bij dyslexie, AD(H)D, ASS en HB.
> Instituut Kind in Beeld
Maak favoriet Leergang Projectmanagement in het Onderwijs (LPMO)
Resultaatgericht samenwerken in projecten. Een 4 1/2-daagse leergang over de organisatiekant (PRINCE2), menskant (Projectmatig Creëren) en onderwijskant (Projectmanagement op School) van onderwijskundige projecten op tactisch-operationeel niveau (in en om de klas), met "Blended en Action Learning": klassikaal én e-Learning onderwijs, met je eigen project als voorbeeld voor de verbinding van theorie en praktijk én voor intervisie. Voor leraren, teamleiders, docent-projectleiders, (locatie)directeuren en andere professionals in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC die als projectmedewerker of (deel)projectleider betrokken (gaan) worden bij projecten op school. Je behaalt het diploma LPMO, het officiële PRINCE2 Foundation certificaat en als Certified Projectmanagement Associate in Education mag je na afloop de titel CPAE achter je naam voeren. Deze landelijke opleiding heeft een startgarantie en wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO)en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Topclass Programmamanagement in het Onderwijs (TPGO)
Succesvol leidinggeven aan onderwijsinnovatie. Een 10-daagse topclass over de organisatiekant (MSP, PRINCE2), menskant (Regievoering zonder Macht, Projectmatig Creëren) en onderwijskant (Programma- en Projectmanagement in het Onderwijs) van complexe, organisatieoverstijgende programma's, op basis van "Action Learning": je eigen programma en projectenportfolio als voorbeeld voor de verbinding van theorie en praktijk én voor intervisie. Voor (senior) staf- en beleidsmedewerkers, diensthoofden, afdelingsdirecteuren en andere professionals in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC, die als (senior) programmamanager of programmadirecteur leidinggeven aan grootschalige, complexe programma's op het gebied van onderwijs, bestuur of bedrijfsvoering met zowel interne als externe stakeholders (onderwijsbestuur en ketenpartners). Je behaalt het diploma TPGO, de officiële MSP Foundation én Practitioner certificaten en als Certified Project Manager in Education (specialisatie programmamanagement) mag je na afloop de titel CPME achter je naam voeren. Deze landelijke opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Cursus MSP Foundation in het Onderwijs (CMFO)
Hét fundament voor succesvolle programma's. Een 2 1/2-daagse cursus over de organisatiekant van programma's in het onderwijs aan de hand van de bekende methode Managing Successful Programmes (MSP). Voor staf- en beleidsmedewerkers, diensthoofden, afdelingsdirecteuren en andere professionals in PO, VO, MBO, HBO, SO, VSO en REC, die als programmacoördinator of programmamanager betrokken (gaan) worden bij programma's op het gebied van onderwijs, bestuur of bedrijfsvoering. Je krijgt de gelegenheid om het officiële MSP Foundation certificaat te behalen. Deze landelijke opleiding wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Groningen (ECNO) en Nijmegen (IOWO).
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Gedragscoach
Gedragsproblemen vragen soms veel tijd en aandacht van u als leraar. Een standaardrecept voor het oplossen van deze problemen bestaat niet. Omgaan met gedragsproblemen blijft iedere keer maatwerk. De rol van u als leraar is daarbij cruciaal, maar hoe stem je die af op de opvoedingsbehoeften van een leerling met gedragsproblemen? Dat leert u in de post-hbo-opleiding Gedragscoach. Ook leert u een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te realiseren.
> Christelijke Hogeschool Windesheim
Maak favoriet Gedragscoördinator, passend omgaan met gedrag
De sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is van grote invloed op hun schoolprestaties, hun welbevinden en succes in het leven. Passend onderwijs vraagt om afstemming op de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van kinderen, ook op sociaal-emotioneel gebied. In deze opleiding leer je hoe je preventief kunt werken aan het verstevigen van het pedagogische groeps- en schoolklimaat. Het werken met een pedagogisch leerlingvolgsysteem en pedagogische groepsplannen zijn daar een onderdeel van. Daarnaast leer je hoe je leerkrachten kunt ondersteunen en begeleiden bij het bieden van zorg aan leerlingen met gedragsproblemen. Je vergroot je kennis en vaardigheden over het omgaan met gedragsproblemen en leert hierbij om vanuit het oplossingsgericht werken de begeleiding vorm te geven. Bovendien besteden we aandacht aan het opstellen van beleid op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling op schoolniveau. Een bezoek aan de school is ook onderdeel van de opleiding.
> OCGH Advies
Maak favoriet Rekenspecialist VO
Het versterken van de rekenvaardigheden van leerlingen in het VO is een hele uitdaging! Met de referentieniveaus en de centrale eindtoets rekenen in het vooruitzicht is het bieden van effectief rekenonderwijs essentieel. In deze opleiding leer je het rekenonderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van de leerling. Hierbij gaat het om effectieve instructie, differentiatie, het omgaan met zwakke en sterke rekenaars, recente rekendidactiek, de aansluiting met het PO en het signaleren en analyseren van rekenproblemen. Er wordt een sterke koppeling gemaakt naar het protocol Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie VO (ERWD²). Waarbij we natuurlijk ook ingaan op het hoe en wat rondom dyscalculie. Bovendien besteden we aandacht aan de organisatie van het rekenonderwijs en is het uiteindelijke doel van de opleiding het opstellen van rekenbeleid op schoolniveau. Een bezoek aan de school en een observatie van een rekenles is onderdeel van de opleiding.
> OCGH Advies
Maak favoriet HBO Passend onderwijs en zorgverbreding
Leerlingen met gedragsstoornissen of leerbeperkingen vormen een bijzondere categorie in het onderwijs. De problematiek die deze kinderen vertonen, kost leerkrachten heel wat hoofdbrekens. Hoe gaat u om met kinderen die geen contact leggen met anderen? Welke moeilijkheden komen kinderen met motorische problemen tegen bij de uitvoering van hun taken? Welke ruimte en ondersteuning biedt u leerlingen die zich nauwelijks kunnen concentreren, niet stil lijken te kunnen zitten of zich erg agressief gedragen? Deze opleiding is bedoeld voor (aankomende) leerkrachten die hun onderwijs beter willen afstemmen op kinderen die moeilijk hanteerbaar zijn. Noodzakelijke termen worden duidelijk uitgelegd, met steeds een link naar de onderwijspraktijk van alledag. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de achtergronden van leerbeperkingen van kinderen. U leert meerdere mogelijkheden om kinderen die extra aandacht nodig hebben, extra aandacht te bieden. U krijgt ook inzicht in het belang van samenwerkingsverbanden om passend onderwijs te organiseren. Deze opleiding biedt u een compleet overzicht van de relevante aspecten van zorgverbreding. Het programma wordt verzorgd door ervaren professionals. Deze opleiding kan ook als minor worden ingezet in diverse lerarenopleidingen van Hogeschool NCOI.
> NCOI Opleidingsgroep
Maak favoriet Training Samen de hoek in! Spel binnen de 1-zorgroute
Vindt u ook dat spel cruciaal is voor de ontwikkeling van jonge kinderen? Door handelingsgericht werken met jonge kinderen (1-zorgroute) te laten aansluiten bij de wijze waarop kleuters leren en zich ontwikkelen, kunnen we het onderwijs aan jonge kinderen ‘passend’ maken! De vraag is: wat hebben jonge (risico)kinderen nodig om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod? Spel is de leidende activiteit voor jonge kinderen, de motor van ontwikkeling en leren. Leren in de onderbouw vindt niet plaats in leren in “vakken”. Het gaat om doelgericht de brede ontwikkeling te stimuleren, waarbij spel de basis is. Programma De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van 3 uur. Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van videomateriaal. Vanuit het beeld worden zowel de onderwijsbehoeften van de kinderen beter helder, als de onderwijsbehoeften van u als leerkracht. Tegelijkertijd wordt de inhoud van de training direct gekoppeld aan de eigen praktijk. Inhoud van de bijeenkomsten: 1. Visie en belang van spel vanuit de laatste theoretische inzichten 2. Spelontwikkeling 3. Inrichten van rijke spelhoeken 4. Observeren van spel en in kaart brengen van onderwijsbehoeften 5. Spelbegeleidingstechnieken 6. Spelbegeleidingstechnieken afstemmen op onderwijsbehoeften van kinderen 7. Maken van een groepsplan spel Voor wie? Leerkrachten groep 1, 2 en 3 en intern begeleiders
> Marant
Maak favoriet Trainer Belbin Team Toppers
Het Belbin Teamrollenmodel is op uniek wijze omgezet naar jeugd onder de naam `Team Toppers`. Het speciaal vervaardigde materiaal bevat een testkaartenserie, een verhaal, poster en een handleiding met verschillende spelen, oefeningen om met jeugd te doen. De Masterclass geeft inzicht in theorie en praktijk van de Belbintheorie: ontdek de teamtalenten van een kind en geef het een basis voor de toekomst: je doet ertoe!
> Instituut Kind in Beeld
Maak favoriet Post Bachelor Onderwijsmanagement
Deze opleiding is specifiek bedoeld voor (aankomend) leidinggevenden binnen het onderwijsveld. Met deze opleiding doorloopt u een sterk praktijkgericht programma, dat u direct kunt toepassen in uw eigen onderwijspraktijk. Alle essentiële managementkennis en -vaardigheden komen aan de orde. De specifieke kenmerken van leidinggeven in een onderwijsorganisatie komen in dit programma uiteraard uitgebreid aan bod. Dat maakt dit programma een uitstekende investering voor iedere ambitieuze (aankomend) leidinggevende in welke onderwijsinstelling dan ook.
> NCOI Opleidingsgroep
Maak favoriet Post Bachelor Gedragsproblemen en Passend Onderwijs
Dit Post Bachelorprogramma staat in het teken van het verwerven van competenties, waardoor het herkennen en hanteren van en anticiperen op problematisch gedrag van leerlingen in het basisonderwijs mogelijk wordt. Hierbij komt onder meer het verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen aan de orde. Er wordt ingegaan op stoornissen als ADHD, ASS en oppositioneel-opstandig gedrag en de rol van de docent daarbij. Ook is er aandacht voor de complexe wisselwerking tussen gedrags- en leerproblemen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van handelingsplannen, nadat een probleem is gesignaleerd of een hulpvraag van een leerling is ontvangen. Een boeiende en zeer actuele opleiding!
> NCOI Opleidingsgroep
Maak favoriet Professional Preventie Digitaal Pesten
Steeds meer docenten kennen leerlingen die te maken hebben met digitaal pesten of ongewenste intimiteiten via internet. Actuele incidenten van pesten, treiteren en stalken via sociale media zijn illustratief; een vijftienjarige jongen dreigt de voetballer Ryan Babel via Twitter en wordt opgepakt, eindejaarleerlingen geven docent een stripper cadeau, nemen alles op waarna de beelden overal online worden gepubliceerd, leerlingen maken een nep Twitter account en posten beschadigende berichten uit naam van een docent. Digitaal pesten is moeilijk te herkennen of te stoppen Door de snelle groei van het mobiele internet is een ware Wifi Generatie ontstaan van jongeren die overal en 24/7 online zijn via hun individuele smartphones. Het wordt voor opvoeders en professionals steeds moeilijker zicht te houden op wat deze Wifi Generatie meemaakt via de online contacten. Ook het digitale pesten is daardoor moeilijker te herkennen, te volgen of te stoppen. Inhoud van de opleiding De opleiding gaat in op de volgende aspecten van (digitaal) pesten m.b.t. scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties, die in 4 sessies van 3 uren worden behandeld. Klik hier voor de studiewijzer. 1. De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten (o.a. invloed van sociale media) 2. Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders) 3. Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders) 4. Beleid: preventie en interventie (verschillende beproefde preventiemethodes)
> Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Maak favoriet Social Media Professional
De snelle opkomst van de Sociale Media vormen voor veel scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties een grote uitdaging. De jeugd deelt, communiceert en publiceert er intussen op los in de Sociale Media. Het levert hen sociale relaties en aandacht op, maar ook informatie, amusement en zelfexpressie. Soms gaat het daarbij ook goed mis, we kennen allemaal de dreigtweets, het digitale pesten, de afleiding tijdens de lessen, de toegenomen groepsdruk maar ook de ongemakkelijke contacten via Sociale Media tussen professionals en hun leerlingen. De opleiding Social Media Professional is gericht op mensen werkzaam met jeugd en geeft recht op het certificaat ‘Social Media Professional’, die hen een officiële status binnen hun eigen werkomgeving bezorgt. De opleiding bestaat uit 5 sessies van 3 uur op woensdagmiddagen, sluit af met een examen. Inhoud van de opleiding: 3 aspecten De opleiding gaat in op drie aspecten van de Sociale Media voor scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties: 1. Sociale Media en Externe Communicatie 2. Sociale Media en Intern Beleid 3. Sociale Media als vakinhoudelijk instrument Vooropleiding, studiebelasting, contacturen Deelnemers hebben allen een HBO opleiding afgerond of een MBO opleiding met 3 jaar werkervaring. De studiebelasting is 5 uur per week, naast de contacturen op de woensdagmiddag. Kosten deelname, certificaat € 795,- per persoon, inclusief het studiemateriaal, examen en eventueel herexamen en het certificaat 'Social Media Professional'. (voor gecertificeerde nationale mediacoaches bedraagt de prijs € 695,00)
> Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Maak favoriet Trendprofessional onderwijs
Nieuwe opleiding: Trendprofessional Onderwijs. Maak uw school “futureproof” Trendprofessional-OnderwijsGoogle Glass en een 3Dprinter in uw klas – hebt u er ook zo’n zin in? Het onderwijs is in beweging en hoe! De educatieve revolutie is in volle gang: digitaal leren, de iPad scholen, on demand onderwijs. Leerlingen zijn wereldburgers geworden en onderwijs van de toekomst is verslavend. De tools voor betekenisvol onderwijs worden talrijker, laagdrempeliger en goedkoper. De opkomst van al die tools zorgt ervoor dat de leerling van de toekomst z’n kennis eigenlijk overal kan vergaren - niet alleen bij zijn school om de hoek. En wel op een aantrekkelijke, speelse manier met educatieve games. Er komt een nieuwe Schoolstrijd, een enorme concurrentieslag tussen scholen onderling. Maar ook: duizend kansen om de kwaliteit van het huidige onderwijs te verhogen en beter aan te sluiten op de arbeidsmarkt van de toekomst. Scholen en docenten moeten kunnen concurreren met de games die leerlingen elke dag spelen. Leerling en leraar van de toekomst moeten mediawijs zijn, uitstekend kunnen presenteren en offline durven gaan. De Nationale Academie voor Media en Maatschappij biedt in samenwerking met trendbureau Futurecheck de gloednieuwe opleiding tot Trendprofessional Onderwijs aan. De opleiding verhoogt uw waarde op de arbeidsmarkt aanzienlijk - in een tijd van concurrentie en bezuinigingen. Onder leiding van gerenommeerd futurist & trendwatcher Marcel Bullinga bouwt u aan een Trends & Toekomstproject waarmee u uzelf en uw school futureproof maakt. Als Trendprofessional Onderwijs kunt u zichzelf met recht docent van de toekomst noemen. Tijdens de opleiding maken de studenten een analyse van de eigen werkomgeving en combineren deze met de trends. U sluit de opleiding af met het maken en presenteren van het Trends & Toekomstproject.Dat kan een pilot zijn in de eigen werkomgeving, het opzetten van een onderwijswinkel, een theatershow, een game, een app of gewoon een ouderwets beleidsplan. Onderdeel is ook de marketing en het creëren van draagvlak, bijvoorbeeld door het vinden van een sponsor voor het project. De opleiding geeft na succesvolle afronding recht op het officiële certificaat Trendprofessional Onderwijs. In de beste nieuwe traditie van Onderwijs 3.0 noemen we dit een Open Badge. Kosten en materiaal Kosten: € 895,- per persoon, inclusief studiemateriaal en reader, plus de praktijktoets (t.w. het Trends & Toekomst-project voor de eigen school) t.b.v. het officiële certificaat 'Trendprofessional Onderwijs', uitgegeven door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Voor gecertificeerde Nationale MediaCoaches geldt een speciaal tarief voor deelname van € 795, – (zie voor meer informatie over Nationale MediaCoaches www.nomc.nl). Jaarlijks terugkomprogramma Vanwege de snelle technologische en mediaontwikkelingen worden de deelnemers ter jaarlijkse verlenging van hun T.O. certificaat verplicht gesteld deel te nemen aan 1 bijeenkomst per jaar van het terugkomprogramma van deze opleiding. De kosten zijn € 145,- per bijeenkomst. Nationaal MediaCoaches kunnen kiezen voor de najaar-terugkomdag van NOMC óf de terugkomdag van Trendprofessional Onderwijs. Inhoud van de opleiding: 5 sessies Sessie 1: Trends en Toekomst (technologie, nieuw publiek, onderwijs, arbeidsmarkt) Sessie 2: De gevolgen voor het onderwijs (effecten van trends, kennis van toekomsttrends) Sessie 3: De persoonlijke, professionele gevolgen (toekomstbestendig denken van positie en loopbaan) Sessie 4: Ontwikkelen van eigen Trends & Toekomstproject (concretisering van de vaardigheden van trends) Sessie 5: Presentatie Trends & Toekomstprojecten (presentatievaardigheden, enthousiasmeren en leiderschap) Studiebelasting, contacturen De studiebelasting is 5 uur per week, naast de contacturen op de woensdagmiddag, incl. het voorbereiden van het eigen Trend & Toekomstproject. Kosten deelname, certificaat € 895,- per persoon, inclusief studiemateriaal en het certificaat 'Trendprofessional Onderwijs' (voor gecertificeerde Nationale MediaCoaches bedraagt de prijs € 795,-) Docent: Trendwatcher Marcel Bullinga (namens trendbureau Futurecheck, zie www.futurecheck.nl).
> Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Maak favoriet Opleiding tot Specialist Defense4me april 2014
Mensen in het onderwijs krijgen steeds vaker te maken met verbale, fysieke en zelfs online agressie en intimidatie door leerlingen, maar ook door ouders. Hoog tijd om leerkrachten, docenten en ondersteunend personeel op dit vlak te ondersteunen, vindt de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, die de opleiding tot Specialist Defense4me lanceert. U wordt middels een effectief programma getraind, waarbij u kennis, fysieke en mentale vaardigheden m.b.t. de weerbaarheid van docenten leert die meteen toepasbaar zijn in de eigen schoolpraktijk. U rondt de opleiding af met een geüpdatet, eigen schoolveiligheidsplan, aangepast aan nieuwe vereisten van (online) schoolveiligheid. Inhoud van de opleiding: 5 sessies logo riscon aug 2013De opleiding gaat in op de volgende aspecten van de weerbaarheid van onderwijsprofessionals die in 5 sessies worden behandeld. Fysieke en mentale vaardigheden staan centraal. 1. Vaststellen van de beginsituatie. Inventariseren van ervaringen. Kennis van vormen van intimidatie. Gedragsregels. Ontwikkelen van eigen inzichten. 2. Ontwikkelen fysieke vaardigheden en mentale vaardigheden bij intimidatie. Body language. Herkennen van en reageren op intimiderende situaties. Toepassen van een ‘helicopter view’. 3. Social Media; kenmerken, nieuwe dimensie van online intimidatie. Handelen bij intimidatie via Social Media. Interactie binnen Social Media. Inzetten en positief benutten van Social Media. 4. Competenties van een specialist Defense4me. Introductie van het te schrijven schoolveiligheidsplan m.b.t. intimidatie en Social Media. Ontwikkelen inzicht eigen communicatie. 5. Juridische aspecten van het schoolveiligheidsplan. Concretiseren van de eigen visie. Realiseren veiligheidsplan voor de eigen werkplek. Taakprofiel opstellen specialist Defense4me voor de werkplek. Kosten: € 895,- p.p., incl. studiemateriaal en t.b.v. het officiële certificaat 'Specialist Defense4me' , uitgegeven door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Voor gecertificeerde Nationale MediaCoaches geldt een speciaal tarief van € 795, – (zie ook www.nomc.nl) Wilt u meer informatie, bel ons via 072 - 888 7 222
> Nationale Academie voor Media en Maatschappij
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  deeltijdopleiding Master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Na je bachelor ook een master! Van elke leraar wordt gevraagd om ‘passend onderwijs’ te bieden. Beter onderwijs is voor jou een voortdurende zorg! Jij weet als geen ander dat de leraar daarbij het verschil maakt. Goed lesgeven leer je in de praktijk. Misschien sta je al enkele jaren voor de klas. Dan weet je op welke punten je nog beter wilt worden. De opleiding tot Master Special Educational Needs (SEN) bij Fontys OSO leert jou kijken naar je werk en naar jezelf. Dat is het kenmerk van een praktijkgerichte opleiding. En ook als je besloten hebt om meteen na je bachelor je master te doen, dan leer je het vak in de praktijk. Want bij Fontys OSO gaan onderwijsverbetering en onderwijspraktijk hand in hand. De Master SEN is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding is erop gericht dat je leert drie invalshoeken - persoon, praktijk en theorie - met elkaar te verbinden. Binnen de studie kun je kiezen voor modules gericht op leren, gedrag en begeleiden. Voor collegegeld: http://www.fontys.nl/collegegeldmeter
> Fontys OSO
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  voltijdopleiding Master Special Educational Needs: Leraar Speciaal Onderwijs, Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Na je bachelor ook een master! Van elke leraar wordt gevraagd om ‘passend onderwijs’ te bieden. Beter onderwijs is voor jou een voortdurende zorg! Jij weet als geen ander dat de leraar daarbij het verschil maakt. Goed lesgeven leer je in de praktijk. Misschien sta je al enkele jaren voor de klas. Dan weet je op welke punten je nog beter wilt worden. De opleiding tot Master Special Educational Needs (SEN) bij Fontys OSO leert jou kijken naar je werk en naar jezelf. Dat is het kenmerk van een praktijkgerichte opleiding. En ook als je besloten hebt om meteen na je bachelor je master te doen, dan leer je het vak in de praktijk. Want bij Fontys OSO gaan onderwijsverbetering en onderwijspraktijk hand in hand. De Master SEN is gericht op allerlei aspecten van speciale onderwijszorg. Persoonlijke en professionele ontwikkeling staan daarbij centraal. De opleiding is erop gericht dat je leert drie invalshoeken - persoon, praktijk en theorie - met elkaar te verbinden. Binnen de studie kun je kiezen voor modules gericht op leren, gedrag en begeleiden. Voor collegegeld: http://www.fontys.nl/collegegeldmeter
> Fontys OSO
Maak favoriet Cursus Projectmanagement voor Zorg en Welzijn (CPMZ)
Succesvol aan de slag met je eigen project. De organisatiekant, menskant en zorgkant van projecten in care en cure. Centraal staat het projectmatig Creëren, projectmanagement op menselijke maat, met aandacht voor voortgang en draagvlak. De cursus is bestemd voor projectmedewerkers en a.s. projectleiders van projecten op het gebied van zorginnovatie en bedrijfsvoering. Deze cursus wordt aangeboden door Kenniscentrum PPMZ.org, de zusterorganisatie van Kenniscentrum PPMO. Ben je werkzaam op het gebied van Zorg en Welzijn, dan biedt deze projectmanagement opleiding waardevolle casuïstiek op het gebied van de zorgsector.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Leergang Projectmanagement voor Zorg en Welzijn (LPMZ)
Resultaatgericht samenwerken in projecten. De organisatiekant, menskant en zorgkant van projecten in care en cure. Deze leergang is bestemd voor projectleiders van kleinschalige projecten op het gebied van zorginnovatie en bedrijfsvoering in de context van care en cure. Centraal staat het Projectmatig Creëren, projectmanagement op menselijke maat, met aandacht voor voortgang én draagvlak van projecten. Ook krijgen de deelnemers de gelegenheid om het officiële PRINCE2 Foundation certificaat te behalen en de titel Certified Projectmanagement Associate in Care & Cure (CPAC). Deze cursus wordt aangeboden door Kenniscentrum PPMZ.org, de zusterorganisatie van Kenniscentrum PPMO. Ben je werkzaam op het gebied van Zorg en Welzijn dan biedt deze projectmanagement opleiding waardevolle casuïstiek op het gebied van de zorgsector.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Masterclass Projectmanagement voor Zorg en Welzijn (MPMZ)
Succesvol leidinggeven aan projecten. De organisatiekant, menskant en zorgkant van projecten in care en cure. Deze masterclass is bestemd voor projectleiders van middelgrote, organisatiebrede projecten op het gebied van zorginnovatie en bedrijfsvoering in de context van care en cure. Centraal staat het Projectmatig Creëren, projectmanagement op menselijke maat, met aandacht voor voortgang én draagvlak van projecten. De deelnemers ontwikkelen een professioneel projectplan voor hun eigen project (Action Learning), krijgen de gelegenheid om het officiële PRINCE2 Foundation certificaat te behalen en de titel Certified Projectmanagement Professional in Care & Cure (CPPC). Deze masterclass wordt aangeboden door Kenniscentrum PPMZ.org, de zusterorganisatie van Kenniscentrum PPMO. Ben je werkzaam op het gebied van Zorg en Welzijn dan biedt deze projectmanagement opleiding waardevolle casuïstiek op het gebied van de zorgsector.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Topclass Strategisch Projectmanagement voor Zorg en Welzijn (TPMZ)
Succesvol projectmatig innoveren en veranderen. De organisatiekant, menskant en zorgkant van projecten in care en cure. Deze topclass is bestemd voor projectleiders van grootschalige, complexe projecten op het gebied van zorginnovatie en bedrijfsvoering waarbij ook externe partijen in care en cure (ketenpartners in de zorg) betrokken kunnen zijn. Centraal staat het Projectmatig Creëren, projectmanagement op menselijke maat, met aandacht voor voortgang én draagvlak van projecten. De deelnemers ontwikkelen een professioneel projectplan voor hun eigen project (Action Learning), krijgen de gelegenheid om de officiële PRINCE2 Foundation én Practitioner certificaten te behalen en de titel Certified Project Manager in Care & Cure (CPMC). Deze topclass wordt aangeboden door Kenniscentrum PPMZ.org, de zusterorganisatie van Kenniscentrum PPMO. Ben je werkzaam op het gebied van Zorg en Welzijn dan biedt deze projectmanagement opleiding waardevolle casuïstiek op het gebied van de zorgsector.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Cursus PRINCE2 Foundation voor Zorg en Welzijn (CPFZ)
Hét fundament voor succesvolle projecten. Een 2 1/2-daagse cursus inclusief examen over PRINCE2, de meest gebruikte projectmagementmethode voor zowel grote als kleine projecten. Ook in de sector Zorg en Welzijn wordt PRINCE2 steeds vaker gebruikt. De cursus is bestemd voor (a.s.) projectleiders en projectmedewerkers van projecten op het gebied van zorginnovatie en bedrijfsvoering. Je leert projecten gecontroleerd opstarten, uitvoeren en afsluiten. Hierbij staan de "organisatiekant" en "zorgkantkant" van projecten in de zorgsector centraal. Het accent ligt op de "hard skills" van projectmanagement in de context van care en cure. De opleiding is gebaseerd op Blended en Action Learning: klassikaal én e-Learning onderwijs gericht op je eigen project als voorbeeld én voor intervisie. Je krijgt de gelegenheid het officiële PRINCE2 Foundation certificaat van APMG-Benelux te behalen. Deze opleiding heeft een startgarantie en wordt verzorgd in Utrecht (Hoog Catharijne) en bij voldoende belangstelling ook in Rotterdam (CS), Eindhoven en Groningen. De opleiding wordt verzorgd door Kenniscentrum PPMZ.org, de zusterorganisatie van Kenniscentrum PPMO.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Cursus Projectmatig Creëren voor Zorg en Welzijn (CPCZ)
De zachte kant van projecten, voor harde resultaten. Een 5-daagse cursus over Projectmatig Creëren, dé standaard in Nederland als het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag voor leiderschap en effectieve samenwerking in organisatie- en veranderprojecten. De cursus is bestemd voor projectleiders en projectmanagers die betrokken (gaan) worden bij middelgrote projecten op het gebied van zorginnovatie en bedrijfsvoering. Je leert projecten gecontroleerd opstarten, uitvoeren en afsluiten. Er is hierbij extra aandacht voor de "menskant" en "zorgkant" naast de "organisatiekant" van projecten in care en cure. Het accent ligt op de "soft skills": project- en verandermanagement, teamsamenstelling en -ontwikkeling, cultuuranalyses en -interventies, conflicthantering en communicatiestijlen. Er is ook aandacht voor de "hard skills": planning, fasering, budgettering, risicomanagement en kwaliteitszorg. De opleiding is gebaseerd op Blended en Action Learning: klassikaal én e-Learning onderwijs gericht op je eigen project als voorbeeld én voor intervisie. Je ontwikkelt tijdens de cursus een professioneel projectplan voor je eigen situatie en een actieplan met persoonlijke en organisatiedoelstellingen voor succesvol projectmanagement in de context van jouw zorginstelling. Na afloop van de opleiding mag je als Certified Projectmanagement Associate in Care & Caure de titel CPAC achter je naam voeren. Deze opleiding wordt verzorgd door Kenniscentrum PPMZ.org, de zusterorganisatie van Kenniscentrum PPMO.
> Kenniscentrum PPMO
Maak favoriet Intern Begeleider (PHBO)
Een goede intern begeleider is onmisbaar op school: iemand met een duidelijke visie op kwalitatief goed onderwijs waarin effectief wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen. De IB’er is een professional die op tal van momenten collega's kan inspireren en ondersteunen. Hij/zij is de spil in het realiseren van passend onderwijs op school en ondersteunt bij het formuleren van hulpvragen en het zoeken van passende handelingsmogelijkheden. Daarnaast krijgt de IB’er een steeds belangrijker rol bij het realiseren van het kwaliteitsbeleid, onder andere door het team te ondersteunen bij Opbrengst- en Handelingsgericht werken.
> Centrum voor Nascholing (CNA)
Maak favoriet Differentiëren - omgaan met verschillen in de klas
Bij het dagelijks werk in de klas merkt iedere leerkracht hoe belangrijk het is om een goede organisatie in de klas te hebben die ondersteunend is voor een prettige en leerrijke omgeving voor alle kinderen. Het gaat daarbij om inzicht in de ontwikkeling van kinderen, maar ook om vaardigheden om effectieve instructiemethoden in te kunnen zetten in de klas. Bij deze training krijg je o.a. antwoord op de volgende vragen: Hoe gebruik je instructiemethoden die voor elke leerling uitdagend zijn? Hoe zorg je dat leerlingen hoog taakgericht gedrag krijgen? Welke vormen van samenwerkend leren zet je in? Welke methodieken zijn passend bij gedifferentieerde instructie?
> Centrum voor Nascholing (CNA)
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Leidinggeven, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijs. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. Als leidinggevende in de schoolorganisatie bent u een belangrijke functionaris die niet alleen leiding geeft aan de school en het schoolteam, maar tevens een schakelplek bezet in de samenwerking met bestuur, samenwerkingsverband, jeugdzorg en buurt. Een schaker op vele borden. U houdt zich bezig met beheer en planning, met veranderingen en geeft leiding aan een lerende organisatie, waarbij u de teamleden, de schoolbevolking en andere betrokkenen laat zien vanuit welke principes en overtuigingen u werkt aan het bereiken van de schooldoelen. U bent een communicator met een stevige achtergrond en ambities en een duidelijke mening over het omgaan met leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften in school samenwerkingsverband en onderwijs. Vanaf 2017 is registratie voor leidinggevenden in het onderwijs bij het schoolleidersregister (SLR) verplicht. Met vijftien studiepunten die u in specifieke op schoolleiders gerichte modules behaalt ontvangt u de registratie: Basisbekwaam. Met dertig studiepunten geldt de registratie als: Vakbekwaam. U volgt binnen de opleiding vijf specifieke modulen gericht op schoolleiderstaken. Indien u ook uw Praktijkgericht Onderzoek (15 EC) louter richt op schoolleiderstaken kan het SLR u toelaten in het register als Vakbekwaam. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Diversiteit, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijs. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. De invoering van Passend Onderwijs heeft tot gevolg dat meer leerlingen met complexe ondersteuningsvragen regulier onderwijs volgen. Daarmee wordt het omgaan met en het adequaat kunnen inspelen op diversiteit zowel een opdracht als een uitdaging voor leraren, begeleiders en ondersteuners. Leerlingen te ontmoeten en te leren kennen in hun zoektocht naar 'wie ben ik, wat zijn mijn mogelijkheden en wat heb ik nodig?', maakt passend onderwijzen kansrijk. Binnen dit specialisme verdiepen studenten zich in actuele thema’s zoals de stem van de leerling en eigen regie; gepersonaliseerd leren; kwaliteit van bestaan; empowerment, participatie en emancipatie; en interdisciplinair samenwerken. Vanuit een internationaal perspectief worden de ontwikkelingen in Nederland beoordeeld en gewaardeerd: wat zijn overeenkomsten en wat zijn verschillen en hoe kunnen we die verklaren vanuit een historisch, politiek en maatschappelijk perspectief? Studenten maken kennis met breed geaccepteerde modellen als de ‘social model of disability’, het ondersteuningsmodel van de AAIDD en het ICF model over het menselijk functioneren en participeren. Zij maken kennis met en experimenteren zelf met de vertaling hiervan naar de eigen beroepspraktijk en richten zich daarbij op, bijvoorbeeld 'person-centered planning' en 'people first language' en de vertaling ervan naar het eigen professioneel handelen. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Jonge kinderen, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijs. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. Als leraar staat u voor de taak om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Ook aan de jonge kinderen, zij gedragen zich anders en leren op een andere manier dan oudere kinderen. Dit vraagt van de leraar specifieke kennis, inzicht en vaardigheden over het onderwijs aan het jonge kind. Dit is vooral van belang bij jonge kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. De specialisatie jonge kinderen biedt u de perspectieven deze uitdagingen aan te gaan. De nadruk ligt op goed handelingsgericht werken en preventie van probleemgedrag, waarbij spel de leidende activiteit is. Later wordt de aandacht verlegt naar moeilijk te verstaan ontwikkelingsgedrag. De rol van de jonge kind specialist wordt versterkt door beheersing van goede observatie technieken en een passend spelaanbod. Hiermee heeft het onderbouwteam een goede ondersteuner voor de dagelijkse praktijk. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht
Maak favoriet Komt in aanmerking voor de lerarenbeurs  Master Special Educational Needs (SEN): Leraar Speciaal Onderwijs, Specialisatie Vo/mbo, Seminarium voor Orthopedagogiek
Met de opleiding master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek specialiseert u zich op het gebied van passend onderwijs. Als u zich inschrijft voor deze master, maakt u allereerst een keuze uit een van de zeven specialisaties Gedrag, Leren, Begeleiden, Leidinggeven, Diversiteit, Jonge kind en Vo/mbo. Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij voor je heeft opgesteld. Sommige jongeren groeien op zonder problemen, anderen krijgen te maken met problemen in de thuissituatie, leermoeilijkheden of een moeizame relatie met leeftijdsgenoten. Het onderwijs heeft de taak de jongere zo goed mogelijk te begeleiden in deze fase van adolescentie naar de jongvolwassenheid: hoe ga je om met jezelf, anderen en de school-/werksituatie? De opleidingsbehoeften van leraren, coördinatoren en begeleiders die werkzaam zijn in het voortgezet speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs staan centraal in deze specialisatie. In dit opleidingsaanbod is het mogelijk om eigen accenten te leggen die aansluiten bij de beroepspraktijk. Voor meer informatie over collegegeld: kijk op www.collegegeldmeter.hu.nl
> Hogeschool Utrecht

ZoekSO is een initiatief van de Algemene Onderwijsbond www.aob.nl

Disclaimer / Contact / Adverteren op deze site / Inloggen voor aanbieders / Aanmelden aanbieders

Uw favorieten favoriet logo

Geen opleidingen geselecteerd

  • Lid worden van AOb